ท่านคือผู้ที่มาจากพวกเรา
เพื่อเป็นผู้รับใช้พวกเรา
ลูกขอบพระคุณท่านที่ได้นำพระคริสตเจ้ามาสู่ลูก
และช่วยให้ลูกนำพระคริสตเจ้ามามอบให้แก่กันและกัน

ลูกสำนึกในพระคุณที่ท่านได้นำพระพรมากมายมาสู่วัดของลูก
เพื่อนำลูกมานมัสการพระองค์พร้อมกัน
เพื่อเยี่ยมเยียนพวกลูกตามบ้าน
เพื่อให้กำลังใจลูกในยามเจ็บป่วย
เพื่อแสดงความเมตตากรุณาต่อลูก
เพื่ออวยพรในวันแต่งงานของลูก
เพื่อโปรดศีลล้างบาปให้ลูกหลานของลูก
เพื่อช่วยลูกให้มั่นคงในกระแสเรียกของตนเอง
เพื่อสนับสนุนลูกในยามทุกข์ยากลำบาก
เพื่อช่วยลูกให้เติบโตในความเชื่อศรัทธา
เพื่อให้กำลังใจลูกในการริเริ่มสร้างสรรค์
เพื่อช่วยให้ทุกคนสำนึกว่าพระเป็นเจ้าอยู่ท่ามกลางเรา

ส่วนพวกลูกขอภาวนาเพื่อให้ลูกใส่ใจในความต้องการของท่านเสมอ
ไม่ใช่หาประโยชน์จากท่าน
ท่านก็เหมือนพวกลูก ที่ต้องการเพื่อน ต้องการความรัก
ต้องการต้อนรับ ต้องการการยอมรับ
ต้องการคำพูดที่ไพเราะ และต้องการความคิดถึงจากกันและกัน

พวกลูกภาวนาเพื่อพระสงฆ์ซึ่งได้รับบาดแผลในชีวิตด้วย
ขอให้ลูกรู้จักให้อภัย
ขอให้ท่านเปิดใจกว้างเพื่อการเยียวยารักษา
ขอให้ลูกช่วยเหลือกันและกันในเวลาเกิดวิกฤติ

ข้าแต่พระบิดาเจ้าของลูก
ขอพระองค์ประทานพระพรแก่พระสงฆ์ของลูก
และโปรดให้ท่านมั่นคงในกระแสเรียก
โปรดให้ท่านได้รับพระพรที่จำเป็น
ที่จะตอบสนองการเรียกของพระองค์ด้วยใจกว้างและยินดี
ลูกขอถวายคำภาวนาแด่พระสงฆ์
ซึ่งเป็นทั้งพี่น้อง และเพื่อนของลูก

อาเมน.

แปลโดย   คุณพ่อแอนโทนี วรยุทธ กิจบำรุง เลขาธิการ คพส.