ข้าแต่พระเยซู ผู้มีใจอ่อนโยนและสุภาพ
โปรดให้บรรดาพระสงฆ์ทุกองค์ มีความสุภาพ

ข้าแต่พระเยซู ผู้ยากจนและหมดแรงเพื่อวิญญาณ
โปรดให้บรรดาพระสงฆ์ทุกองค์ มีความกระตือรือร้น

ข้าแต่พระเยซู ผู้อดทนและเมตตาต่อคนบาป
โปรดให้บรรดาพระสงฆ์ทุกองค์ มีความเมตตา

ข้าแต่พระเยซู ผู้รับเคราะห์จากบาปในโลก
โปรดให้บรรดาพระสงฆ์ทุกองค์ มีความเสียสละ

ข้าแต่พระเยซู ผู้ช่วยเหลือคนยากจนและบาดเจ็บ
โปรดให้บรรดาพระสงฆ์ทุกองค์ มีความกรุณา

ข้าแต่พระเยซู ผู้เป็นแสงสว่างของโลกและปังทรงชีวิต
โปรดให้บรรดาพระสงฆ์ทุกองค์ศักดิ์สิทธิ์

ข้าแต่พระเยซู ผู้ถูกตรึงกางเขนและถูกทอดทิ้ง
โปรดให้บรรดาพระสงฆ์ทุกองค์ มีใจยอมรับแบบพระองค์

ข้าแต่พระนางมารีย์ พระมารดาของพระเยซูและของพระศาสนจักร
โปรดภาวนาเพื่อบรรดาพระสงฆ์ของพระแม่

นักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ องค์อุปถัมภ์ของพระสงฆ์
โปรดภาวนาเพื่อบรรดาพระสงฆ์

นักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู ผู้รักบรรดาพระสงฆ์
โปรดภาวนาเพื่อความพากเพียรของกระแสเรียกพระสงฆ์

ข้าแต่พระเยซูเจ้า ลูกขอบพระคุณพระองค์ที่ประทานพระพรให้มีพระสงฆ์
ด้วยความรักและความเมตตาของพระองค์
โปรดประทานพระพรให้พระสงฆ์ และให้คำภาวนาของพระสงฆ์เป็นพระพร
สำหรับพระศาสนจักรและโลกเราด้วยเถิด อาแมน

แปลโดย   พระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม