ศรีสวัสดิ์แด่ท่านผู้มีบุญ                    สืบสกุลแมลคีเซแดกซ์ใหญ่

   เทพเทวาและมนุษย์สุดแดนไตร              ต่างชื่นชมอวยชัยให้เจริญ

           ท่านนั้นหรือคือสงฆ์นิรันดร             ท่านคือสงฆ์ศักดิ์สิทธิกรควรสรร(ะ)เสริญ

   ท่านคือสงฆ์ผู้แทนได้รับเชิญ                    ท่านคือผู้เทิดเทินคริสต์ราชา

           พระจอมเทพอาทรท่านห่อนทุกข      เกษมสุขเพราะพระคุ้มอารักขา

   ท่านคือแมลคีเซแดกซ์ที่กลับมา               โปรดเมตตาเพศสมณะที่ประทาน

           ท่านเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์มีจิตมั่น               ท่านเป็นสงฆ์ชั่วนิรันดร์อันสุขศานต์

   โปรดภาวนาเพื่อเราช่วยเอาการ              เราจะได้เหมือนท่านบารมี