สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขสูงสุดแห่งพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ทรงประกาศให้ ค.ศ.2009-2010 เป็นปีพระสงฆ์ (Year for Priests) นอกจากนี้ ยังประกาศให้ “นักบุญฌอง มารี เวียนเนย์” เป็นองค์อุปถัมภ์สำหรับพระสงฆ์อีกด้วย

เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุของค์ที่ 265 แห่งพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมของสมณกระทรวงผู้รับศีลบวช ที่เดินทางมาเข้าเฝ้าภายในนครรัฐวาติกัน โอกาสนี้ พระสันตะบิดาเจ้าทรงให้ข้อคิดกับพวกเขาว่า หน้าที่แท้จริงของชีวิตสงฆ์คือการแพร่ธรรม จากนั้นทรงแจ้งว่า เตรียมประกาศให้ ค.ศ.2009-2010 เป็นปีพระสงฆ์ เช่นเดียวกับที่จะประกาศให้ “นักบุญฌอง มารี เวียนเนย์”เป็นองค์อุปถัมภ์สำหรับพระสงฆ์ทั่วโลก

สำหรับใจความสำคัญที่พระสันตะปาปาตรัสกับผู้เข้าเฝ้ามีว่า

“พ่อขอเน้นย้ำพวกท่านให้รู้จักขวนขวานตลอดเวลา เพื่อแสวงหาศีลธรรมอันประเสริฐซึ่งปรากฏอยู่ในจิตใจของพระสงฆ์ที่แท้จริง และเพื่อเป็นการสนับสนุนพวกท่านให้ค้นพบจิตวิญญาณของการเป็นสงฆ์ พ่อได้ตัดสินใจประกาศให้วันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ.2009 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ.2010 เป็นปีเพื่อพระสงฆ์ นอกจากนี้ ปีดังกล่าวยังเป็นการรำลึกถึง 150 ปีแห่งการสิ้นใจของนักบุญฌอง มารี เวียนเนย์ ผู้เป็นแบบอย่างแท้จริงสำหรับผู้อภิบาลฝูงแกะของพระคริสตเจ้า”

จากนั้น พระสันตะปาปาทรงเตือนสติพระสงฆ์ว่า พวกเขาต้องประกาศพระวรสารเพื่อพระเกียรติมงคลของพระเจ้า และต้องสำนึกเสมอว่าหน้าที่การเป็นสงฆ์คือการทำงานแพร่ธรรม

“งานแพร่ธรรมคืองานของพระศาสนจักร ไม่มีใครประกาศพระวรสารเพื่อตนเอง แต่เราประกาศเพื่อนำพระเจ้าไปบอกให้โลกรู้ พระเจ้าคือองค์แห่งความสมบูรณ์แบบซึ่งมนุษย์ทุกคนหวังพบพระองค์ผ่านทางพระสงฆ์ นอกจากนี้ งานแพร่ธรรมยังเป็นหน้าที่ของสงฆ์ทุกองค์ เพราะนี่คือการทำให้เราได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน”

ตอนท้าย พระสันตะปาปาผู้ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์มาเกือบ 58 ปี (บวชวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ.1951) ทรงสอนพระสงฆ์รุ่นใหม่ว่า ควรหาบทสรุปของสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 มาอ่านบ้าง เพื่อจะทำงานอภิบาลได้อย่างถูกต้อง

“พี่น้องพระสงฆ์ที่รัก พ่อขอสนับสนุนพวกท่านโดยเฉพาะบรรดาสงฆ์หนุ่ม ให้รู้จักหาหนังสือบทสรุปของสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 มาอ่านเพิ่มพูนความรู้ เพื่อจะได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงผลลัพธ์และมรดกของสังคายนาฯ จงตระหนักเสมอว่าการที่พระสงฆ์นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อ คุณงามความดี และประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ สิ่งเหล่านี้มักถูกนำมาเป็นเกณฑ์ตัดสินหรืออ้างอิงอยู่เสมอ”

สำหรับรายละเอียดของ “ปีพระสงฆ์” พระสันตะปาปาทรงแจ้งแค่ว่าจะจัดในวันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ.2009 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ.2010 แต่ไม่ได้ตรัสรายละเอียดมากกว่านั้น ทางสื่อมวลชนวาติกันจึงออกมาให้ข่าวเพิ่มเติมว่า พระสันตะปาปาจะเป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดปีพระสงฆ์ซึ่งจะจัดในมหาวิหารนักบุญเปโตร พิธีดังกล่าวจะมีการนำพระธาตุของนักบุญฌอง มารี เวียนเนย์ มาจากฝรั่งเศส และพระสันตะปาปาจะประกาศให้ท่านนักบุญเป็นองค์อุปถัมภ์สำหรับพระสงฆ์ทั่วโลก

ในส่วนของวันปิดปีพระสงฆ์ พระสันตะปาปาจะเป็นประธานพิธีมิสซาซึ่งจะจัด ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร โดยวันดังกล่าวพระสันตะปาปาจัดให้เป็นวัน “ประชุมพระสงฆ์โลก” (World Meeting for Priests) อีกด้วย

 

ข้อมูลจาก
http://212.77.1.245/news_services/press/vis/dinamiche/e6_en.htm?loc=interstitialskip
http://catholicworldtour.spaces.live.com