ตามกฤษฎีกาที่ประกาศใช้วันนี้และลงนามโดย พระคาร์ดินัลเจมส์ ฟรังซิส สแตฟฟอร์ด และพระสังฆราช จีอานฟรังโก จิรอตติ ประธานและรองประธานของสำนักงานวินิจฉัยคดีแห่งสันตะสำนัก สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16 ทรงอนุญาตให้บรรดาพระสงฆ์และฆราวาสผู้มีใจศรัทธา รับพระคุณการุญครบบริบูรณ์ในโอกาสปีพระสงฆ์ ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 19 มิถุนายน 2009 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2010 และยังเป็นการถวายเกียรติแด่นักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ อีกด้วย

ในรายละเอียดของกฤษฏีการะบุว่า ระยะเวลาดังกล่าวจะเริ่มขึ้นในวันสมโภชพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็น "วันแห่งการบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ของพระสงฆ์" เมื่อพระสันตะปาปาจะเป็นประธานวจนพิธีกรรมต่อหน้าพระธาตุของนักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ ซึ่งพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลแบลเลย์-อาร์ส (Belley-Ars) ประเทศฝรั่งเศส จะอัญเชิญมาที่กรุงโรมในโอกาสนี้โดยเฉพาะ ส่วนพิธีปิดปีพระสงฆ์ จะจัดขึ้นที่ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร โดยบรรดาพระสงฆ์ทั่วโลกจะมารื้อฟื้นความเชื่อของตนต่อพระคริสตเจ้าและคำมั่นสัญญาแห่งภราดรภาพ

สำหรับวิธีการขอรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ในปีพระสงฆ์ มีดังต่อไปนี้

  • สำหรับพระสงฆ์ทุกองค์ที่เป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริง ซึ่งได้สวดทำวัตรเช้าหรือทำชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ต่อหน้าศีลมหาสนิทในรัศมีหรือตู้ศีล และต้องอุทิศตนด้วยการเตรียมตัวอย่างดีและมีจิตใจเมตตาต่อการเฉลิมฉลองศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลอภัยบาป ก็จะได้รับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ ซึ่งยังอุทิศให้แก่บรรดาญาติผู้ล่วงลับ หากได้ทำตามเงื่อนไขแห่งศีลอภัยบาปและศีลมหาสนิท อีกทั้งสวดบทภาวนาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา นอกจากนี้ พระสงฆ์ยังสามารถขอรับพระคุณการุณย์บางส่วน ทุกครั้งที่สวดบทภาวนาที่ได้ผ่านความเห็นชอบอย่างเหมาะสม เพื่อทำให้ชีวิตศักดิ์สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง
  • สำหรับคริสตชนใจศรัทธาที่ร่วมมิสซาและถวายคำภาวนาแด่พระเยซูคริสตเจ้ามหาสมณะนิรันดร เพื่อบรรดาพระสงฆ์ในพระศาสนจักร หรือทำกิจการดีใดๆ เพื่อบันดาลความศักดิ์สิทธิ์และหล่อหลอมพระสงฆ์ไว้ในพระหฤทัยของพระองค์ ก็จะได้รับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องใช้โทษบาปผ่านทางศีลอภัยบาปและสวดบทภาวนาตามพระประสงค์ขอสมเด็จพระสันตะปาปา การร่วมมิสซาและถวายคำภาวนาอาจกระทำได้ในวันที่มีพิธีเปิดและพิธีปิดปีพระสงฆ์ ซึ่งเป็นวันครบรอบ 150 ปีแห่งการมรณภาพของนักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ หรือจะทำในวันพฤหัสบดีแรกของเดือน หรือในวันอื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามความเหมาะสม

สำหรั