ตามกฤษฎีกาที่ประกาศใช้วันนี้และลงนามโดย พระคาร์ดินัลเจมส์ ฟรังซิส สแตฟฟอร์ด และพระสังฆราช จีอานฟรังโก จิรอตติ ประธานและรองประธานของสำนักงานวินิจฉัยคดีแห่งสันตะสำนัก สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16 ทรงอนุญาตให้บรรดาพระสงฆ์และฆราวาสผู้มีใจศรัทธา รับพระคุณการุญครบบริบูรณ์ในโอกาสปีพระสงฆ์ ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 19 มิถุนายน 2009 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2010 และยังเป็นการถวายเกียรติแด่นักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ อีกด้วย

ในรายละเอียดของกฤษฏีการะบุว่า ระยะเวลาดังกล่าวจะเริ่มขึ้นในวันสมโภชพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็น "วันแห่งการบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ของพระสงฆ์" เมื่อพระสันตะปาปาจะเป็นประธานวจนพิธีกรรมต่อหน้าพระธาตุของนักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ ซึ่งพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลแบลเลย์-อาร์ส (Belley-Ars) ประเทศฝรั่งเศส จะอัญเชิญมาที่กรุงโรมในโอกาสนี้โดยเฉพาะ ส่วนพิธีปิดปีพระสงฆ์ จะจัดขึ้นที่ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร โดยบรรดาพระสงฆ์ทั่วโลกจะมารื้อฟื้นความเชื่อของตนต่อพระคริสตเจ้าและคำมั่นสัญญาแห่งภราดรภาพ

สำหรับวิธีการขอรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ในปีพระสงฆ์ มีดังต่อไปนี้

 • สำหรับพระสงฆ์ทุกองค์ที่เป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริง ซึ่งได้สวดทำวัตรเช้าหรือทำชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ต่อหน้าศีลมหาสนิทในรัศมีหรือตู้ศีล และต้องอุทิศตนด้วยการเตรียมตัวอย่างดีและมีจิตใจเมตตาต่อการเฉลิมฉลองศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลอภัยบาป ก็จะได้รับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ ซึ่งยังอุทิศให้แก่บรรดาญาติผู้ล่วงลับ หากได้ทำตามเงื่อนไขแห่งศีลอภัยบาปและศีลมหาสนิท อีกทั้งสวดบทภาวนาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา นอกจากนี้ พระสงฆ์ยังสามารถขอรับพระคุณการุณย์บางส่วน ทุกครั้งที่สวดบทภาวนาที่ได้ผ่านความเห็นชอบอย่างเหมาะสม เพื่อทำให้ชีวิตศักดิ์สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง
 • สำหรับคริสตชนใจศรัทธาที่ร่วมมิสซาและถวายคำภาวนาแด่พระเยซูคริสตเจ้ามหาสมณะนิรันดร เพื่อบรรดาพระสงฆ์ในพระศาสนจักร หรือทำกิจการดีใดๆ เพื่อบันดาลความศักดิ์สิทธิ์และหล่อหลอมพระสงฆ์ไว้ในพระหฤทัยของพระองค์ ก็จะได้รับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องใช้โทษบาปผ่านทางศีลอภัยบาปและสวดบทภาวนาตามพระประสงค์ขอสมเด็จพระสันตะปาปา การร่วมมิสซาและถวายคำภาวนาอาจกระทำได้ในวันที่มีพิธีเปิดและพิธีปิดปีพระสงฆ์ ซึ่งเป็นวันครบรอบ 150 ปีแห่งการมรณภาพของนักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ หรือจะทำในวันพฤหัสบดีแรกของเดือน หรือในวันอื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามความเหมาะสม

สำหรับผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วย และผู้มีเหตุผลอันชอบธรรมที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้ สามารถขอรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ได้ ถ้าปฏิบัติตามเงื่อนไข 3 ข้อ พร้อมกับมีจิตวิญญาณที่ปราศจากบาปและเจตนาจะทำบาป "และในวันดังกล่าว ต้องสวดขอความศักดิ์สิทธิ์ให้กับบรรดาพระสงฆ์ และถวายความเจ็บป่วยของตนแด่พระเจ้าผ่านทางพระมารดามารีย์ ราชินีแห่งอัครสาวก"

พระคุณการุณย์บางส่วนมอบให้กับผู้ศรัทธาทุกคน ทุกครั้งที่สวดบทข้าแต่พระบิดา วันทามารีอา และสิริพึงมี อย่างละ 5 ครั้ง หรือบทภาวนาอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบ "ในการถวายเกียรติแด่พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า เพื่อขอให้บรรดาพระสงฆ์รักษาความบริสุทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของพวกท่าน"

เงื่อนไขการรับพระคุณการุณย์

 1. มีเจตนาที่จะรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์
 2. สวดบท ข้าแต่พระบิดา และบทข้าพเจ้าเชื่อ อย่างศรัทธา
 3. ปฏิบัติศาสนกิจ ดังนี้
  - รับศีลอภัยบาป (สามารถรับศีลอภัยบาป 1 ครั้ง สำหรับการยาตราแสวงบุญในหลายๆ โอกาสได้ ถ้ารู้ตัวว่าไม่มีบาปหนัก)
  - รับศีลมหาสนิท (รับศีลมหาสนิททุกโอกาสที่ยาตราแสวงบุญ หากเกิดขัดข้อง จะรับศีลมหาสนิทภายหลังในช่วงเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็ได้)
  - สวดภาวนาบท "ข้าแต่พระบิดา" และ"วันทามารีอา" หรือสวดบทภาวนาอื่นตามความศรัทธาของแต่ละคนก็ได้ ทั้งนี้เพื่อพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา
    สวดทุกโอกาสที่ทำยาตราแสวงบุญ)

ฟรังซิส อัสซีซี ยศธร หาญทวีวัฒนา ถอดความ
Catholic World Tour              เรียบเรียง