พระสงฆ์ที่รัก

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ได้ทรงประกาศปีพระสงฆ์เพื่อฉลอง 150 ปีแห่งการสิ้นชีวิตของนักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ เจ้าอาวาสแห่งเมืองอาร์ส วันฉลองนี้กำลังใกล้เข้ามาพระสันตะปาปาจะเริ่มเปิดการเฉลิมฉลองในวันที่ 19 มิถุนายน อันเป็นวันสมโภชพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า และเป็นวันอธิษฐานภาวนาเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของพระสงฆ์ การประกาศปีพระสงฆ์ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างพระสงฆ์ ทุกคนตั้งใจที่จะอุทิศตนเพื่อการเฉลิมฉลองนี้ ด้วยความจริงใจและด้วยใจศรัทธา เพื่อให้ปีนี้ได้รับการฉลองอย่างกว้างขวางทั่วโลก ในสังฆมณฑล ในเขตวัด และในหมู่คณะ ในเขตต่างๆ ด้วยความร่วมมืออย่างอบอุ่นจากบรรดาคริสตชนคาทอลิก ผู้รักพระสงฆ์ของพวกเขา และอยากเห็นพระสงฆ์มีความสุข ศักดิ์สิทธิ์ และร่าเริงในการประกอบงานอภิบาลของตน

ควรจะเป็นปีที่ได้รับการตอบรับในทางบวกและอย่างร้อนรน เป็นโอกาสให้พระศาสนจักรมิใช่แต่จะกล่าวกับบรรดาพระสงฆ์เท่านั้น แต่อยากกล่าวกับบรรดาสัตบุรุษ และต่อสังคมทั่วไปอาศัยสื่อสารมวลชนว่า พระศาสนจักรภูมิใจในพระสงฆ์ พระศาสนจักรรักพวกท่าน ให้เกียรติแก่พวกท่าน ปลื้มปีติในตัวท่าน และน้อมรับงานอภิบาลและการเป็นประจักษ์พยาน อาศัยชีวิตของพวกท่านด้วยความจริงใจ แต่เป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจในปัจจุบันและเป็นที่ประจักษ์แจ้งว่า พระสงฆ์บางท่านไปเกี่ยวโยงกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาอย่างหนักหน่วง และน่าเสียใจ จำเป็นที่จะต้องมีการสอบสวนปัญหาเหล่านี้ ให้เป็นไปตามความยุติธรรมและกำหนดการลงโทษที่เหมาะที่ควร แต่ควรตระหนักอยู่เสมอว่า นี่เป็นปัญหาที่เกี่ยวโยงกับพระสงฆ์จำนวนน้อยมาก พระสงฆ์อีกมากมายหลายท่านเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ และอุทิศตนในหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ เป็นผู้ที่มีความศรัทธาในการอธิษฐานภาวนาและงานอภิบาล เป็นผู้ที่อุทิศตนในหน้าที่สงฆ์และในพันธกิจของท่านซึ่งบางครั้งด้วยความเสียสละอย่างมาก แต่ด้วยความรักที่แท้จริงต่อพระเยซูคริสตเจ้า ต่อพระศาสนจักรและต่อประชาชน เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ยากจนและผู้ที่ทนทุกข์ทรมาน ด้วยเหตุนี้ พระศาสนจักรจึงมีความภูมิใจในพระสงฆ์ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหน

ขอให้ปีนี้เป็นช่วงเวลาที่เราภูมิใจในการเป็นสงฆ์ ในเทววิทยาของพระสงฆ์คาทอลิก และในความหมายพิเศษของกระแสเรียกและพันธกิจของพระสงฆ์ภายในพระศาสนจักร และในสังคม ทั้งหลายทั้งปวงนี้ย่อมต้องใช้เวลาเพื่อนำไปศึกษา ในช่วงการเข้าเงียบและกิจศรัทธาต่างๆ และรำพึงภาวนาเกี่ยวกับสังฆภาพ การสัมมนาด้านเทววิทยาเกี่ยวกับภาระหน้าที่ต่างๆ ในพระศาสนจักร มีการค้นคว้าอย่างเป็นรูปธรรม และนำไปเผยแพร่

การที่พระสันตะปาปาทรงประกาศปีพระสงฆ์ในพระดำรัสของพระองค์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ.2009 แก่สมณกระทรวงเกี่ยวกับพระสงฆ์ในช่วงการประชุมใหญ่ พระองค์ตรัสว่า ควบคู่ไปกับปีพิเศษนี้ พระองค์ทรงปรารถนาที่จะ “ให้กำลังใจพระสงฆ์ ให้มุ่งแสวงหาความครบครันฝ่ายจิตวิญญาณ และเหนือสิ่งอื่นใด พันธกิจของพระสงฆ์ขึ้นอยู่กับสิ่งนี้” ด้วยเหตุนี้และเหนือสิ่งอื่นใด ปีนี้จึงควรเป็นปีแห่งการอธิษฐานภาวนา โดยพระสงฆ์ พร้อมกับพระสงฆ์ และเพื่อพระสงฆ์ เป็นปีแห่งการฟื้นฟูชีวิตของพระสงฆ์ทุกท่าน ตามแนวความคิดนี้ พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณควรจะเป็นหัวใจแห่งชีวิตจิตของพระสงฆ์ ดังนั้น การเฝ้าศีลมหาสนิทเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของพระสงฆ์ และการทำหน้าที่เป็นมารดาฝ่ายจิตวิญญาณของนักบวชหญิงและฆราวาสต่อพระสงฆ์ ดังที่สมณกระทรวงเพื่อพระสงฆ์ได้เสนอแนะมานานแล้ว ควรจะนำไปขยายความให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และจะผลิตผลแห่งความศักดิ์สิทธิ์ออกมา

ทั้งยังขอให้เป็นปีที่จะมีการกล่าวถึงสถานภาพและการดูแลพระสงฆ์ในด้านวัตถุปัจจัย ซึ่งบางครั้ง บางท่านเจริญชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยากจนและยากลำบาก ในหลายแห่งของโลก ขอให้เป็นการเฉลิมฉลองทั้งทางด้านศาสนาและโดยทั่วไป ซึ่งจะนำคาทอลิกในแต่ละท้องที่ให้มาอธิษฐานภาวนา มาฉลองและมาให้เกียรติแก่พระสงฆ์ ในแต่ละวัดการเฉลิมฉลองนับว่าเป็นการแสดงออกซึ่งน้ำใจดีและหล่อเลี้ยงความยินดีเยี่ยงคริสตชน ความยินดีอันสืบเนื่องมาจากความจริงที่ว่า พระเจ้าทรงรักเราและทรงร่วมฉลองกับเรา

ขอให้เป็นโอกาสให้มีการพัฒนาความเป็นหนึ่งเดียวกัน และมิตรภาพระหว่างพระสงฆ์กับกลุ่มชนที่ท่านได้รับมอบหมายให้ดูแล

เราอาจจะกล่าวถึงมุมมองและการริเริ่มอื่นๆ ได้อีกมาก ซึ่งจะสามารถช่วยให้ปีพระสงฆ์มีความหมายมากขึ้น ในเรื่องนี้เราก็ควรปล่อยให้เป็นความคิดริเริ่มของแต่ละเขตวัด จึงนับว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่จะให้แต่ละสังฆมณฑลและวัดต่างๆ ได้วางแผนที่จะมีผลที่ดีในปีพิเศษนี้โดยเร็วที่สุด นับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ที่เราจะเริ่มต้นปีพระสงฆ์ด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ ในวันที่ 19 มิถุนายนปีนี้ วันเดียวกับที่พระสันตะปาปาจะทรงเปิดปีพระสงฆ์ที่กรุงโรม พี่น้องตามวัดต่างๆ ทั่วโลกได้รับเชิญให้มีส่วนร่วมในการเปิดปีพระสงฆ์ ด้วยการร่วมในพิธีกรรมและการเฉลิมฉลองอย่างอื่น ผู้ที่สามารถมาร่วมพิธีเปิดที่กรุงโรมได้ก็ควรจะมา เพื่อจะได้มีส่วนร่วมกับพระสันตะปาปาในการริเริ่มอันน่ายินดีครั้งนี้

พี่น้องสงฆ์ที่รัก พระเจ้าจะทรงประทานพระพรแก่กิจการนี้ด้วยความรักอันยิ่งใหญ่อย่างแน่นอน และพระนางมารีย์พรหมจารี พระราชินีของบรรดาพระสงฆ์จะทรงภาวนาเพื่อท่านแต่ละคนด้วย

 

พระคาร์ดินัลเคลาดิโอ ฮูมส์
หัวหน้าสมณกระทรวงเพื่อพระสงฆ์