บุคคลแรกที่อยู่ในหัวใจของพระเยซูคือ “พระสงฆ์” เพราะเป็นผู้แทนของพระองค์ ปรากฏตัวในที่ต่างๆ ทั่วโลก ถวายมิสซา โปรดศีล เทศน์สอน ดูแลเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนใกล้ตาย จนถึงหลุมศพ

ส่วนที่ยากที่สุดสำหรับพระสงฆ์คือ “การเป็นพระเยซูภาคพระมหาทรมาน” เพราะภาพลักษณ์ของพระเยซูที่ปรากฏทั่วไป มักถูกตรึงอยู่บนกางเขน สวมมงกุฎหนาม มีหัวใจที่ถูกทิ่มแทง แต่โลกปัจจุบันนี้ มักเสนอชีวิตที่สะดวกสบาย นิยมวัตถุ การบริโภคที่เกินความจำเป็น ทะเยอทะยาน อยากได้ อยากมี พระสงฆ์ที่หลงไปกับสิ่งเหล่านี้ก็มีจริงๆ ด้วย

ปีพระสงฆ์ พระสงฆ์ควรทำอย่างไร?

พระสันตะปาปทรงแนะนำ “ให้ฟื้นฟูจิตใจ” ใจเป็นคำไทย อยู่ในส่วนลึกของร่างกาย เป็นศูนย์กลางที่ควบคุมร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ของคน ให้เป็นไปตามความต้องการของหัวใจ... ที่ต้องมีการฟื้นฟูจิตใจก็เพื่อปรับหัวใจให้เที่ยงตรงตาม “กระแสเรียก” ที่พระมอบให้ในวันรับศีลบวช “ขอให้เป็นพระสงฆ์ของพระเป็นเจ้า ทำงานเพื่อพระเป็นเจ้า โดยพาทุกคนให้กลับไปหาพระองค์”

ภารกิจของพระสงฆ์ไทยยุคปัจจุบัน ควรให้ความสำคัญในเรื่องใด?

 1. อย่าลืมคำสัญญาที่ให้ไว้กับพระ “ถือโสด นอบน้อมเชื่อฟัง และถือความยากจน”
 2. ส่งเสริมบทบาทฆราวาสในงานประกาศพระวรสาร ฝึกอบรมพวกเขาให้อยู่ในโลก ในฐานะที่เป็นแสงสว่าง เป็นเกลือดองแผ่นดิน ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และในทุกสาขาอาชีพ
 3. พัฒนาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวสงฆ์ โดยมีพระสังฆราชเป็นผู้นำ ยุคนี้เป็นยุคประสานงาน อันเป็นกลยุทธที่สำคัญในทุกกลุ่มสังคม ดังนั้น เพื่อให้การประกาศพระวรสารบังเกิดผล พระสงฆ์ต้องให้ความ สำคัญกับเรื่องนี้มากๆ
 4. พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับนักบวชทุกคณะ เพราะนักบวชมักจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น ด้านการ ศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านเยาวชน ฯลฯ พระสงฆ์ต้องร่วมมือกับท่าน เพื่อให้งานวัดเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
 • บทความเกี่ยวกับพระสงฆ์
             สิ่งที่ท้าทายพระสงฆ์  โดย...พระคุณเจ้ายอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
             บางแง่มุมเกี่ยวกับ “ปีพระสงฆ์” โดย...คุุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย
             สงฆ์ ความคาดหวังอนาคต ในมุมมองเยาวชน  โดย...วศิน มานะสุรางกูล
             สงฆ์ความคาดหวังอนาคต ในมุมมองเยางชน โดย...บางตาล
             พระสงฆ์ต้องเจริญชีวิตเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า... โดย...พระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร